สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับรายตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน


ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนครบุรี


โครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 7


กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบัวใหญ่


NRRU Open House ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา


กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2562


กิจกรรมอบรมลงทะเบียนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมอบรมการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ยืนยันผู้สำเร็จการศึกษาและระบบการแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone


บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้มสะสมผลงาน


นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ Open House 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา


กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิททธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 7-9 มกราคม 2562


ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กิจกรรม Open House ป.พ. วิชาการ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม


กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนครบุรี


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา


ประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6


รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2560


นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่นที่ 22) ประจำปีการศึกษา 2561


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561