สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ภาพกิจกรรม


การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย"


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564


การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564


การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบโมดูล


ประชุมเตรียมความพร้อมและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง พ.ศ.2565)


ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564


ประชุมคณะกรรมการร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)


การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


NRRU OPEN HOUSE 2020


การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ


รับฟังการนำเสนอระบบ Smart University


ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12


ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ NRRU Open House 2020


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2564 - 2565


ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2563


การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2/2563


โครงการสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 1/2563


ประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560


ประชุมงานพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ปี พ.ศ.2563


พิธีประกาศรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice 2020


มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 (NRRU SHOW & SHARE 2020)


การประชุมทบทวนข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิตและการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในระดับสำนัก


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2563


โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานและการบริหารหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้


การจัดทำสัญญาทุนเพชรราชภัฏราชสีมา ปีการศึกษา 2563


การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2563


การจัดสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12


โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผสมผสาน


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


การจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา


การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษาที่ 1/2563


งานจัดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563


การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563


ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563


ประชุมวางมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


กิจกรรมรับรายตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน


ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนครบุรี


โครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 7


กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบัวใหญ่


NRRU Open House ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา


กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2562


กิจกรรมอบรมลงทะเบียนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมอบรมการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ยืนยันผู้สำเร็จการศึกษาและระบบการแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone


บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้มสะสมผลงาน


นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ Open House 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา


กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิททธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 7-9 มกราคม 2562


ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กิจกรรม Open House ป.พ. วิชาการ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม


กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนครบุรี


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา


ประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6


รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2560


นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่นที่ 22) ประจำปีการศึกษา 2561


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561