สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

บุคลากร

                       คณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร  พระฉาย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประธาน
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส
กรรมการประจำสำนัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สังข์ศรี
กรรมการประจำสำนัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์กฤติกา  เผื่อนงูเหลือม
กรรมการประจำสำนัก
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
นางเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่าง
กรรมการประจำสำนัก
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายสมพงษ์  อินทร์พงษ์
กรรมการประจำสำนัก
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

 

                       คณะผู้บริหาร  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร  พระฉาย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
ดร.วีรอร  อุดมพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายพัฒนาสำนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรายุทธ เนียนกระโทก
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์กฤติกา  เผื่อนงูเหลือม
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
นายสมพงษ์  อินทร์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

 


                       กลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ

                                                                                    
 
นางเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่าง
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 
 
นางหทัยรัตน์  ธีรวุฒิวรเวทย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
 
นางสาววัลลภา  หักทะเล
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและ
โครงการความร่วมมือ
 
นางสาวฐิติรัตน์  จริยธนาวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางสาวประภัสวรรณ สิทธิถนอมวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
นางสาวจันทริกา  แก้วมน
นักจัดการงานทั่วไป
 

 


                        กลุ่มงานทะเบียน

     
                       
นายสมพงษ์  อินทร์พงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน
                              
 
นางสาวอารีย์  สิทธิ์เสือ
หัวหน้างานทะเบียน
 
นายอัศรายุทธ  กมลเพ็ชร์
หัวหน้างานจัดรับนักศึกษา
 
นางราตรี  สำแดงปริญญา
หัวหน้างานตรวจสอบและระเบียน
 
นางสาวศุภวัฒน์  ลือกลาง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
นายจิรพงศ์  รัตนสโลบล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
นางสาวเพิ่มศิริ  ศิริพร
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
 
นางรจนา  ภักดิ์โพธิ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายโกเมศ  หัสรังค์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวณัฏฐนันท์  เกษมวณิชย์กุล
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน

 


                         กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวปิยนันท์  ชูทับทิม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
 
นางสาวมินตรา  วิบูลย์ชาติ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
 
นายปฐม  ปานกระทอน
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 
นางสาวปทิตตา  กมลเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
นางสาวโยษิตา  ฝอยทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

 

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2564
โดย admin2