สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ปรัชญา

ปรัชญา : 
                 มาตรฐานวิชาการ  บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :
                 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและประสานงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ :                       
                     1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                     2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และงานทะเบียนและประมวลผล
                     3. พัฒนาการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
                     4. เสริมสร้างองค?ความรู้ของบุคลากร โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
                     5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

วันที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2563
โดย admin2