สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

อัตลักษณ์

เป้าหมาย :

    1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    2. งานบริการมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมสีความพึงพอใจ
    3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
    4. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 

เอกลักษณ์ :
               “ปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน     สร้าง คุณภาพของผลงาน      พัฒนา องค์ความรู้ในองค์กร”
             
               ม.ค.อ.       
               
               ม : มาตรฐาน (ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด)             
               ค : คุณภาพ (สร้างคุณภาพของผลงาน)                                             
               อ : องค์ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร)

วันที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2563
โดย admin2