สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการยื่นคำร้องขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

        นักศึกษาภาคปกติ ที่ต้องการยื่นคำร้องขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่มีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นนักศึกษาตกค้างจากรุ่น
  • เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาก่อนปีสุดท้าย(ชั้นปีที่ 3 ระดับป.ตรี ปี และชั้นปี ระดับป.ตรี 5 ปี) ที่มีรายวิชาที่ยังไม่ผ่านและไม่ใช่รายวิชาตามแผนการเรียนในปีสุดท้าย
  • นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาบังคับก่อน

ให้ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
โดยศึกษาได้จากคู่มือการขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน

                                                                   

วันที่เผยแพร่ 02 กุมภาพันธ์ 2564
โดย Chirapong.R