สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

งดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของมหาวิทยาลัย

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (ฉบับที่ 6) เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2564 โดยผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

            1.  สำนักงานผู้อำนวยการ

                 -  งานธุรการ / สหกิจศึกษา / งานอื่นๆ

                 ติดต่อได้ที่ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            2.  กลุ่มงานทะเบียน

                 -  ลงทะเบียน / ขอสำเร็จการศึกษา

                 -  เอกสารทางการศึกษา / หนังสือรับรองต่าง ๆ

    ติดต่อได้ที่ Facebook : งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

    ** ลาพัก ลาออก (ติดต่อภายหลังวันที่ 12 มกราคม 2564) **

3.  กลุ่มงานแผนการเรียน

      -  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20)

      -  คำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา (คร.16)

      -  คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร.7)

     ติดต่อ Facebook : งานหลักสูตรและแผนการเรียน NRRU 

 

วันที่เผยแพร่ 06 มกราคม 2564
โดย admin2