สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา (สำเร็จการศึกษา 5 ก.พ. 2562)

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาวันที่  5  กุมภาพันธ์  2562
กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
5  กุมภาพันธ์  2562
   อนุมัติจบการศึกษา
6  กุมภาพันธ์  2562
   ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ติดประกาศที่บอร์ดข้างลานจอดรถ อาคาร 9)
25  กุมภาพันธ์  2562
09.00 น. – 15.00 น.
   ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทุกสาขาวิชา ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสีย
   หายคืนที่ งานการเงิน กองคลัง และ รับใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยและฉบับ
   ภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT)  ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
 
   ใบรับรองคุณวุฒิ  ให้ดูประกาศการรับเอกสารทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 
หมายเหตุ   1.  หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมารับใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) คือ ใบปัจฉิมนิเทศ     
                        และบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน                 
                   2.  นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาในรอบนี้ ให้ดำเนินดำเนินการดังต่อไปนี้
                        2.1  หากยังไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้ทำผ่านระบบคำร้องออนไลน์                   
                        2.2  กรณีถูก “ยกเลิกคำร้อง” ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ผ่านระบบคำร้องออนไลน์
                        2.3  เริ่มยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 22  กุมภาพันธ์  2562  เท่านั้น

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2562
โดย chirap