สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคการเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ตามประกาศดังนี้

วันที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2563
โดย Chirapong.R