สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบคำร้องออนไลน์

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2562 (ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
  3. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
  4. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

      *** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้องในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***

หมายเหตุ
     กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น
  • นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
    เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องโดยเรียงลำดับที่ในห้อง พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
     กรณีนักศึกษาตกค้าง
  • นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ
    และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

วันที่เผยแพร่ 04 กุมภาพันธ์ 2562
โดย chirap