สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การยื่นเปิดบัญชีและทำบัตรนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

การยื่นเปิดบัญชีและทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับเอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ และจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาคปกติ  <<รายละเอียดและกำหนดการ>> <<การกรอกเอกสาร>>

ภาค กศ.ปช.  <<รายละเอียดและกำหนดการ>> <<การกรอกเอกสาร>>

วันที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2563
โดย admin2