สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • รหัสวิชา  061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
  • รหัสวิชา  061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
  • รหัสวิชา  061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ
  • รหัสวิชา  004001  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 สอบห้อง 32.04.03 เริ่มเวลา 11.30 น.

►►► นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวันเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะปรับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์

แล้วประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่

วันที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2562
โดย admin2