สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคปกติ)

นักศึกษาภาคปกติที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้ตรวจสอบรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.nrru.ac.th/ ในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2563
  • นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในรายวิชาที่อนุมัติให้เปิดสอนภาคฤดูร้อน หากประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนร่วม ให้ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมออนไลน์ (คร.12) ที่เว็บไซต์ http://mis.nrru.ac.th/nrrureg 
    ในระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2563 และโปรดติดตามผลการอนุมัติคำร้อง ในระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2563 ทางระบบบริการการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.nrru.ac.th/ เมนู “ผลการลงทะเบียน”

พิมพ์เอกสารชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ 01 เมษายน 2563
โดย Chirapong.R