สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การรับเอกสารทางการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2564)

1. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบอนุมัติจบวันที่ 16 มีนาคม 2564 เข้าปัจฉิมนิเทศทางเว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/concluding/ 
    และแจ้งที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารทางการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2564
2. มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาฉบับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564  
    หากบัณฑิตต้องการใช้เอกสารทางการศึกษาก่อน ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://tabien.nrru.ac.th/nrrureg/index.php?menuid=769  เปิดให้ดาวน์โหลด 30 มีนาคม 2564
**เอกสารจัดส่งไม่ถึงปลายทางและเอกสารตีกลับเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด**
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต https://www.nrru.ac.th/public/finance/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/GOver.pdf 
    และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า  http://misapro.nrru.ac.th/concluding/images/application.pdf
4. ให้ผู้สำเร็จการศึกษานำแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามายื่นที่ห้องกองคลัง เพื่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และไม่เกิน 180 วันนับจาก
    วันที่สำเร็จการศึกษา (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายและขึ้นทะเบียนบัณฑิต โทร 044-009009 ต่อ 1522)
5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต ป.โท และ ป.เอก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 และติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 9 ชั้น 1

เพิ่มเติม :  ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ติดต่อ หรือดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ให้รอประกาศอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2564
โดย Chirapong.R