สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แนวปฏิบัติการรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา (ฉบับเพิ่มเติม)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส มหาวิทยาลัยขอแจ้งวิธีการรับเอกสารทางการศึกษา ดังนี้

  1. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปัจฉิมนิเทศทางเว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/graduate/  โดยแจ้งที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารทางการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2563
  2. มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาฉบับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 หากเอกสารจัดส่งไม่ถึงปลายทางและเอกสารตีกลับเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต ป.โท และป.เอก) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ทางเว็บไซต์ https://www.nrru.ac.th/public/finance/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/GOver.pdf
  4. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามายื่นที่ห้องกองคลัง เพื่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (5 พฤษภาคม 2563)
  5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต ป.โท และป.เอก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 และติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้โดยตรง
  6. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน ให้รอฟังประกาศแนวปฏิบัติการขอรับเงินคืน ในวันที่ 26 พฤษภาคม เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ติดต่อหรือดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้มาติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาในภายหลัง

วันที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2563
โดย Chirapong.R