สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ขอเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

การยื่นขอเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

  • สามารถยื่นความประสงค์ผ่านทาง ระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563
  • ตรวจสอบผลพิจารณาอนุมัติ    > 13 มีนาคม 2563
  • ยืนยันการลงทะเบียนเรียน       > 1 เมษายน 2563
  • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน        > 8 เมษายน 2563

                  ​

วันที่เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2563
โดย Chirapong.R