สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

แจ้งเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ได้จัดงานแนะแนวด้านการเรียนและสมัครงาน ขึ้นในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จึงขอเชิญชวนหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว หากหลักสูตรใดประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม

โปรดประสานงานเพื่อรับทราบรายละเอียดผ่านนางสาวมินตรา  วิบูลย์ชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1512

วันที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2560
โดย เจ้าหน้าที่