สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

วันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563

เพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ที่กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยดชดเชยวันสงกรานต์ 
มีรายละเอียดดังประกาศทีแนบดังนี้

วันที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2563
โดย chirap