สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา (สำเร็จการศึกษา 7 พ.ค. 2562)

นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 7 พ.ค. 2562
รับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ อาคาร 17 (คณะครุศาสตร์) และตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป
ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
ขั้นตอนการรับเอกสารทางการศึกษา
  1. นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย ที่ กองคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 (ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันอนุมัติการสำเร็จการศึกษา)
  2. นักศึกษารับเอกสารทางการศึกษา ที่ใต้อาคาร 17 (คณะครุศาสตร์)
หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับเอกสาร
  1. ใบปัจฉิมนิเทศ
  2. ใบเสร็จการขึ้นทะเบีบนบัณฑิต
  3. บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2562
โดย admin2