สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การสอบแก้ระดับคะแนน M วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (004001) ภาค กศ.ปช. ภาคการเรียนที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ที่มีผลการเรียน เป็น M (ขาดสอบ) ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (004001)
สามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ในวันและเวลาตามประกาศแนบ ดังนี้
>>>  <<<

 

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2562
โดย chirap