สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

        ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  ประกอบด้วยวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต  และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต  โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตร 22 รายวิชา  ในการนี้  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)  ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ >>คลิกที่นี่<<

วันที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2563
โดย yosita