สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

     นักศึกษาภาคกศ.ปช. และนักศึกษาตกค้าง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

-->กดที่รูป<--

วันที่เผยแพร่ 06 มิถุนายน 2563
โดย Chirapong.R