สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

แนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

  1. ให้นักศึกษาติดต่อมาทาง Fanpage Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563
  2. แจ้งชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา พร้อมจำนวนค่าบำรุงการศึกษาที่ค้างชำระภาคเรียนที่ 2/2562
  3. เจ้าหน้าที่จะส่งไฟล์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาที่ติดต่อและทำการพิมพ์ใบไปชำระภายในวันที่ 13 เม.ย. 2563 เท่านั้น
  4. สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีทุกสาขาและให้นักศึกษาส่งหลักฐานการชำระค่าบำรุงการศึกษามายัง Fanpage Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่ติดต่อดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการปรับสถานะนักศึกษาเป็นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
และต้องทำเรื่องลาพักการเรียน เทอม 2/2562 และขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

วันที่เผยแพร่ 07 เมษายน 2563
โดย chirap