สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

มาตรการจัดสอนและจัดสอบ ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงเชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการจัดสอนและจัดสอบ
ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

 

แบบฟอร์มการคัดกรอง การวินิจฉัย และป้องการการติดเชื่อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำหรับนักศึกษา  >>  <<

สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ  >>  << 

 

วันที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2563
โดย Chirapong.R