สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร มาสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
                      1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                      2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 
    << รายละเอียดประกาศ>> 

วันที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2562
โดย admin2