สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

นักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.ปช. และนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการเรียนที่ 2/2562

ท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

                                                                                           >>>  <<<

วันที่เผยแพร่ 02 มีนาคม 2563
โดย chirap