สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (รอบอนุมัติ วันที่ 5 พ.ค. 2563)

ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (รอบอนุมัติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ***
1. ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่น คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ผ่านระบบคำร้องออนไลน์ใหม่อีกครั้ง ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาจะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้อง ในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ)

 

--->ตรวจสอบรายชื่อ<---

 

วันที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563
โดย Jok3z