สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

                 คณะกรรมการคุรุสภา ได้มีมติให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ถึง ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ดังนี้
1. ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 277 หลักสูตร <<รายละเอียดเอกสาร>>
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 58 หลักสูตร <<รายละเอียดเอกสาร>>
3. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 11 หลักสูตร <<รายละเอียดเอกสาร>>
4. ปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา) จำนวน 48 หลักสูตร <<รายละเอียดเอกสาร>>
5. ปริญญาเอกทางการศึกษา (การบริหารการศึกษา) จำนวน 15 หลักสูตร <<รายละเอียดเอกสาร>>

วันที่เผยแพร่ 08 กุมภาพันธ์ 2562
โดย admin2