สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบกลางภาค วิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ รหัสวิชา 004002
กำหนดการสอบในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้อง 32.03.07
 
นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะปรับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์
แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่
[[ รายละเอียดเอกสาร ]]

วันที่เผยแพร่ 03 กันยายน 2562
โดย admin2