สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการขอยกเลิกอายัดหลักฐานทางการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่มีรายชื่อตามประกาศที่แนบนี้ ให้ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทำการขอยกเลิกการอายัดหลักฐานทางการศึกษา และให้ส่งหลักฐานการยกเลิกอายัดหลักฐานทางการศึกษาผ่านทาง
กล่องข้อความเพจ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563


วันที่เผยแพร่ 22 สิงหาคม 2563
โดย Chirapong.R