สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องกำหนดการสอบแก้คะแนน I ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
วิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ รหัสวิชา 004002 สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบกลางภาค
กำหนดการสอบในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้อง 32.03.08
 
นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะปรับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่
[[ รายละเอียดเอกสาร ]]

วันที่เผยแพร่ 09 มีนาคม 2562
โดย chirap