สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

                     ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบข้อมูลใน “ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ฯ” หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

>>รายละเอียดเอกสาร  <<<

วันที่เผยแพร่ 04 กุมภาพันธ์ 2562
โดย chirap