สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

        นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  
ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่กำหนดดังนี้
วันที่ 25 พ.ค. 63
รอบเช้า 09.00 – 11.30 น. (หลักสูตร ศศ.บ.)                                         >> รายชื่อ <<
รอบบ่าย 12.30 – 15.00 น. (หลักสูตร ศศ.บ. ศ.บ. น.บ. และ ศป.บ.)           >> รายชื่อ <<

วันที่ 26 พ.ค. 63
รอบเช้า 09.00 – 11.30 น. (หลักสูตร วท.บ.)                                         >> รายชื่อ <<
รอบบ่าย 12.30 – 15.00 น. (หลักสูตร วท.บ. นศ.บ. อส.บ. และ สถ.บ.)        >> รายชื่อ <<

วันที่ 27 พ.ค. 63
รอบเช้า 09.00 – 11.30 น. (หลักสูตร บธ.บ.)                                         >> รายชื่อ <<
รอบบ่าย 12.30 – 15.00 น. (หลักสูตร บธ.บ. และ บช.บ.)                         >> รายชื่อ <<

วันที่ 28 พ.ค. 63
รอบเช้า 09.00 – 11.30 น. (หลักสูตร ค.บ.)                                          >> รายชื่อ <<
รอบบ่าย 12.30 – 15.00 น. (หลักสูตร ค.บ. รป.บ. และ ส.บ.)                    >> รายชื่อ <<

ขั้นตอนการรับเอกสารทางการศึกษา
1. ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ห้องกองคลัง
2. ตรวจสอบรายชื่อและจดรหัสตัวเลขไทย 7 หลักที่อยู่ด้านหลังชื่อลงบนใบปัจฉิม
3. ติดต่อรับเอกสารพร้อมยื่นใบปัจฉิมฯ และบัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่
ณ หอประชุม 70 ปี
4. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และรูปถ่าย
5. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมา 3 ฉบับโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ดังนี้ 

  • เรื่อง ขอรับเงินประกันของเสียหายและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
  • เรื่อง ขอรับใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
  • เรื่อง ขอรับใบรับรองคุณวุฒิ
    >> แบบฟอร์มหนังสืออำนาจ <<

*** ให้รอดูประกาศและกำหนดการการเข้าปัจฉิมนิเทศอีกครั้ง ผ่านทางหน้าเว็บบริการศึกษา ***

หมายเหตุ
1. เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จำกัดจำนวนผู้รับเอกสารวันละ 500 คน และจะจ่ายเอกสารทางการศึกษาให้กับนักศึกษามาตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
หากไม่สามารถมาได้ในวันที่กำหนด ให้มาติดต่อรับได้ในวันที่ 29 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
 
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ 
2. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษานำรูปถ่ายชุดครุยขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 ใบ มาด้วยกรณีรูปถ่ายที่ส่งมาไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ครบจำนวนตามที่ระบุ
3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถติดต่อรับได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 63 เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ
 

วันที่เผยแพร่ 08 พฤษภาคม 2563
โดย chirap