สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาภาคปกติดังนี้  

                                      

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2562
โดย admin2