สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการยื่นคำร้องผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียน 3/2561

          ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษา ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกค้าง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
          กรณีสถานะถูก “ยกเลิก  คำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมา นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบได้อีกครั้ง
และให้ผู้ที่ยื่นคำร้องติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จต่อไป

 

วันที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2562
โดย admin2