สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แจ้งขอแก้ไขรูปถ่ายชุดครุยในระบบขอสำเร็จการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ถ่ายรูปครุยกับทางมหาวิทยาลัย ที่ต้องการแก้ไขรูปถ่ายในระบบขอสำเร็จการศึกษา
ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง ทางงานทะเบียนจะดำเนินการแก้ไขให้ในช่วง กลางเดือน เมษายน
นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้ามาแล้ว งดแจ้งเข้ามาในเพจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2564
โดย Chirapong.R