สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ I รายวิชา 061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ เทอม 2/2563 ภาคปกติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M รายวิชา 061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
ภาคการเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ตามประกาศดังนี้

วันที่เผยแพร่ 03 มีนาคม 2564
โดย Chirapong.R