สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการยื่นคำร้องผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2561 และภาคการศึกษาที่ 1/2562

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน ระบบคำร้องออนไลน์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ >> รายละเอียดและขั้นตอน <<

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2562
โดย admin2