สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการแก้ M รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 004001

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 004001
ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ภาคปกติ
  • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. ห้อง 32.04.03
ภาคกศ.ปช.
  • วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562  เวลา 12.00 น. ห้อง 32.04.03

นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวันเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะปรับคะแนน

ปลายภาคเป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่

วันที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2562
โดย admin2