สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ นักศึกษาภาค กศ.ปช.

*** นักศึกษาภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ ***
1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562
2. ส่งผลการเรียนเฉพาะวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ( ณ ป้ายประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
4. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
5. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น.
6. พิมพ์คำร้องและรวบรวมให้ครบทุกคนส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
7. ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่น คำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ใหม่อีกครั้ง
*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้อง ในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***

หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่นนักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องและจัดเรียงตามลำดับเลขที่ในห้องเรียน พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
 
กรณีนักศึกษาตกค้างนักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน”
ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป
นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2562
โดย admin2