สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561" (ราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 17 สิงหาคม 2561) และ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง "แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561" โดยมีรายละเอียดดังนี้

► มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
► แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561

วันที่เผยแพร่ 05 ธันวาคม 2561
โดย admin2