สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์

ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 26 มกราคม 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่  21 มกราคม 2562 ( ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
  3. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2562
โดย chirap