สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

         โดยที่เป็นการสมควรให้มีโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะหรือแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐให้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
         อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาชั้นปี ๒ เป็นต้นไปที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับชั่วโมงจิตอาสา จำนวน ๒ ชั่วโมง และให้ถือช่วงวันและเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2563
โดย yokeebear