สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แนวทางการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

  1. นักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
  2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เฉพาะภาคการเรียนที่ 1/2563
    ให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2563
  3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563

      << วิธีการค้นหารหัสนักศึกษาและตรวจสอบตารางเรียน >>

วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2563
โดย Chirapong.R