สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสาร รอบจบวันที่ 3 มีนาคม 2563

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2563
มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเอกสารตามประกาศที่แนบดังนี้

►► ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก)

►► ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์ลงทะเบียน : http://misapro.nrru.ac.th/graduate/

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 24 มีนาคม 2563
โดย chirap