สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2561

*** นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตออกฝึกสอนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ ***
       1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562    << ระบบคำร้องออนไลน์ >>
       2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตส่งผลการเรียนถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 22 เมษายน 2562
       3. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 เมษายน 2562 ( ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
       4. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
       5. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น.
       6. ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่น
*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้อง  ในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***
หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น
นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องและเรียงลำดับเลขที่ในห้อง พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
กรณีนักศึกษาตกค้าง
นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2562
โดย admin2