สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แจ้งรายชื่ออายัดเอกสารทางการศึกษา รอบจบวันที่ 16 มี.ค. 2564

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ได้ตรวจสอบนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 16 มีนาคม 2564 พบว่ามีรายชื่อนักศึกษาที่ค้างส่งหนังสือ และค้างค่าปรับ จำนวน 16 คน
และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อชำระค่าปรับ และคืนหนังสือที่ค้างส่งให้เรียยบร้อยก่อนวันจัดส่งเอกสารทางการศึกษา
ช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชำระค่าปรับ      

 

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2564
โดย Chirapong.R