สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. อาคาร 32.04.03
แก้ M หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคปกติและกศปช.) จำนวน 3 รายวิชาได้แก่
  1. 061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ
  2. 061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
  3. 061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม

วันที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
โดย Chirapong.R