สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (ภาคปกติ)

 

 

วันที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2563
โดย Jok3z