สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารับทราบแนวทางต่างๆ หลังจากจบการศึกษา ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา" โดยบรรยายเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้
          1. ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
          2. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
          3. การรับเอกสารทางการศึกษา
          4. การยื่นขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
          5. การแจ้งภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
          6. กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญา
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเอกสารดาวน์โหลดต่อไปนี้
<< เอกสารประกอบการบรรยาย >>
 
 

วันที่เผยแพร่ 05 เมษายน 2562
โดย admin2