สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การสอบแก้ระดับคะแนน M วิชาการคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ (004002) ภาคปกติ ภาคการเรียนที่ 1/2561

นักศึกษาภาคปกติที่มีผลการเรียน เป็น M (ขาดสอบ) ในรายวิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 004002 สามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ในวันและเวลาตามประกาศแนบ ดังนี้ 

>>>  <<<

วันที่เผยแพร่ 11 มกราคม 2562
โดย chirap